Java Dosyanın Okunması

Java dilinde dosyanın okunması için FileReader sınıfı ve BufferedReader sınıfının birlikte kullanılması önerilir. FileReader sınıfı, dosyanın içeriğini okumak için kullanılırken BufferedReader sınıfı ise verileri daha hızlı ve verimli bir şekilde okumaya yarar.

Aşağıdaki kod örneğinde, "dosyaYolu" değişkeni dosyanın yolunu tutar ve "satir" değişkeni her bir satırın okunmasını sağlar. "DosyaOku" isimli bir metod yazılmış ve içerisinde dosyanın okunması işlemi gerçekleştirilmiştir.

import java.io.*;

public class DosyaOkuma 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    dosyaOku("dosyaYolu");
  }

  public static void dosyaOku(String dosyaYolu) 
  {
    try 
    {
      FileReader dosya = new FileReader(dosyaYolu);
      BufferedReader okuyucu = new BufferedReader(dosya);
      String satir;

      while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
        System.out.println(satir);
      }
      dosya.close();
    } 
    catch (FileNotFoundException hata) 
    {
      System.out.println("Dosya bulunamadı: " + dosyaYolu);
    } 
    catch (IOException hata) 
    {
      System.out.println("Dosya okunurken hata oluştu: " + hata.getMessage());
    }
  }
}

Kodun çalışması şu şekildedir...

 • İlk olarak dosyaOku metodu çağrılır ve "dosyaYolu" değişkeni metodun argümanı olarak verilir.
 • try bloğu içinde, FileReader ve BufferedReader sınıfları kullanılarak dosya okuma işlemi gerçekleştirilir.
 • while döngüsü ile dosyanın her satırı okunur ve satir değişkenine atanır. Eğer okunan satır null değerine eşit değilse, satır ekrana yazdırılır.
 • Dosya okuma işlemi tamamlandıktan sonra dosya .close metodu ile kapatılır.


İlginizi Çekebilir

Java Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Java İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Java Bir Stringi Ters Çevirmek

Java Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Java Dosyayı Uzantıya Göre Arama