Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Aşağıdaki kod Ruby kullanarak 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplamak içindir..

toplam = 0

for i in 2..100

 asal_mi = true

 for j in 2..(i-1)
  if i % j == 0
   asal_mi = false
   break
  end
 end

 if asal_mi
  toplam += i
 end

end

puts "1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: #{toplam}"

Bu kod, öncelikle bir toplam adlı bir değişken tanımlar ve başlangıç değeri olarak 0 verir. Daha sonra, i değişkeni 2'den 100'e kadar artırılırken her seferinde bir iç döngü oluşturulur. İç döngü, i'nin 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder ve bölenleri tespit eder. Eğer i 2'ye bölünüyorsa asal_mi adlı bir değişken false olarak ayarlanır ve iç döngü sonlandırılır. İç döngü sona erdiğinde, asal_mi'nin değeri kontrol edilir. Eğer asal_mi true olarak ayarlanmışsa, i asal bir sayıdır ve toplam değişkeni ile toplanır. En sonunda, bir puts() fonksiyonu aracılığıyla 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı görüntülenir.

Kodun çıktısı aşağıdaki gibidir..

1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: 1060İlginizi Çekebilir

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Ruby Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek