Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Sayıların adetini girin: ", terminator: "")
let count = Int(readLine()!)!
var sum = 0.0
for _ in 1...count {
    print("Bir tamsayı girin: ", terminator: "")
    let x = Double(readLine()!)!
    sum += x
}
let avg = sum / Double(count)
print("Ortalama: \(avg)")
İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...