VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub RemovePunctuation()
  Dim str1 As String, newStr As String
  Dim i As Integer
  
  str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
  Debug.Print "Orjinal string: " & str1
  
  newStr = ""
  For i = 1 To Len(str1)
    If (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 48 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 57) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 65 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 90) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) >= 97 And Asc(Mid(str1, i, 1)) <= 122) _
      Or (Asc(Mid(str1, i, 1)) = 32) Then
      newStr = newStr & Mid(str1, i, 1)
    End If
  Next i
  
  Debug.Print "Yeni string: " & newStr
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

VBA Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

VBA Dosya Varsa Oluşturmama