Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

Visual Basic programlama dilinde bilgisayarın local (yerel) IP adresini bulmak için aşağıdaki örnek kod incelenebilir.

Imports System
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets

Namespace ConsoleAppTest

  Friend Class Program

    Private Shared Sub Main(ByVal args As String())
      Dim myIP = GetLocalIPAddress()
      Console.WriteLine(myIP)
    End Sub

    Public Shared Function GetLocalIPAddress() As String
      Dim host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName())

      For Each ip In host.AddressList
        If ip.AddressFamily = AddressFamily.InterNetwork Then
          Return ip.ToString()
        End If
      Next
      Throw New Exception("Hata Alındı..")
    End Function

  End Class

End Namespace

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olur.

192.168.242.2


İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Visual Basic String Clone Kullanımı

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma