Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System
Imports System.Collections.Generic

Module Program
  Sub Main()
    Dim ascii_dict As New Dictionary(Of Char, Integer) From {
      {"A", 65},
      {"B", 66},
      {"C", 67},
      {"D", 68}
    }

    Dim new_dict As New Dictionary(Of Integer, Char)
    For Each entry In ascii_dict
      new_dict(entry.Value) = entry.Key
    Next

    For Each entry In new_dict
      Console.WriteLine("{0}: {1}", entry.Key, entry.Value)
    Next
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Linq Contains Metodu

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği