Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic dilinde, Linq bileşeni içindeki OrderBy() metodu , belirli bir koleksiyondaki öğeleri belirli bir koşula göre artan şekilde sıralamak için kullanılır. Birden fazla özelliğe göre sıralamak için ThenBy () metodunu OrderBy () 'a bağlayarak yaparız.

Örnek kodu incelemek için ilk önce koleksiyonumuzun (collection) oluşturulduğu Ogrenci ve Sinif class larımızı hazırlayalım.

Class Ogrenci
  Public Property Id As Integer
  Public Property Ad As String
End Class

Class Sinif
  Public ReadOnly ogrenciler As List(Of Ogrenci)
  Public Sub New()
    Me.ogrenciler = OgrenciYarat().ToList()
  End Sub

  Private Iterator Function OgrenciYarat() As IEnumerable(Of Ogrenci)
    Yield New Ogrenci With { .Id = 1, .Ad = "Ali" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 2, .Ad = "Erdem" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 3, .Ad = "Ayşe" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 4, .Ad = "Lale" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 5, .Ad = "Gül" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 6, .Ad = "Osman" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 7, .Ad = "Irmak" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 8, .Ad = "Tarık" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 9, .Ad = "Osman" }
  End Function
End Class

Oluşturulan sınıflarımızla birlikte OrderBy() 'ı hem yöntem hem de sorgu türündeki örneklerde kullanalım.

Dim sinif As Sinif = New Sinif()
Dim sirala = sinif.ogrenciler.OrderBy(Function(x) x.Ad).ThenBy(Function(x) x.Id)
Dim siralaSorgu = From s In sinif.ogrenciler Order By s.Ad, s.Id Select s

For Each eleman In sirala
   Console.WriteLine(eleman.Ad & " " & eleman.Id)
Next

Console.WriteLine()

For Each eleman In siralaSorgu
   Console.WriteLine(eleman.Ad & " " & eleman.Id)
Next

Console.ReadLine() 

Örneklerimizde koleksiyonumuzu ilk önce "Ad" alanına göre, aynı Ad değerine sahip olanları da kendi içinde "Id" alanına göre sıraladık.

Yöntem türü için "sirala" , sorgu türü için ise "siralaSorgu" değişkenini kullandık. Her 2 tür de bize aynı sonucu verecektir.

Tüm koda aşağıdan ulaşabilirsiniz..

Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module ModuleTest

  Sub Main()

    Dim sinif As Sinif = New Sinif()
    Dim sirala = sinif.ogrenciler.OrderBy(Function(x) x.Ad).ThenBy(Function(x) x.Id)
    Dim siralaSorgu = From s In sinif.ogrenciler Order By s.Ad, s.Id Select s

    For Each eleman In sirala
      Console.WriteLine(eleman.Ad & " " & eleman.Id)
    Next

    Console.WriteLine()

    For Each eleman In siralaSorgu
      Console.WriteLine(eleman.Ad & " " & eleman.Id)
    Next

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module


Class Ogrenci
  Public Property Id As Integer
  Public Property Ad As String
End Class

Class Sinif
  Public ReadOnly ogrenciler As List(Of Ogrenci)
  Public Sub New()
    Me.ogrenciler = OgrenciYarat().ToList()
  End Sub

  Private Iterator Function OgrenciYarat() As IEnumerable(Of Ogrenci)
    Yield New Ogrenci With { .Id = 1, .Ad = "Ali" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 2, .Ad = "Erdem" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 3, .Ad = "Ayşe" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 4, .Ad = "Lale" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 5, .Ad = "Gül" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 6, .Ad = "Osman" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 7, .Ad = "Irmak" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 8, .Ad = "Tarık" }
    Yield New Ogrenci With { .Id = 9, .Ad = "Osman" }
  End Function
End Classİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

Visual Basic Stringi Byte Dizisine Çevirmek

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma ...

Visual Basic String Büyük Harf Yapma