Visual Basic Private Set Kullanımı

Visual Basic programlama dilinde bir alanı (field) kendi sınıfı (class) dışında kullanıldığında salt-okunur (read-only) hale getirmek için "private set" özelliği kullanılır.

Örnek kullanım..

Friend Class OrnekClass

  Private _Puan As Integer

  Public Property Puan As Integer
    Get
      Return _Puan
    End Get
    Private Set(ByVal value As Integer)
      _Puan = value
    End Set
  End Property

End Class


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma