Visual Basic Rastgele Float Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele float yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

Imports System

Namespace ConsoleAppTest

  Friend Class Program

    Private Shared Sub Main(ByVal args As String())
      Dim myFloat = FloatYarat(1, 10)
      Console.WriteLine(myFloat)
    End Sub

    Private Shared Function FloatYarat(ByVal min As Single, ByVal max As Single) As Single
      Dim random As Random = New Random()
      Dim val As Double = (random.NextDouble() * (max - min) + min)
      Return val
    End Function

  End Class

End Namespace

FloatYarat metodu minimum ve maksimum değer aralığında bir float yaratacaktır. Yukarıdaki örnekte 1 ile 10 arasında bir float değer yaratılması istenmiştir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

Visual Basic Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...

Visual Basic String Remove Metodu