C# - Operatörler

C# operatörleri, verilerin değerlerini değiştirmek, veriler arasındaki ilişkileri belirlemek ve koşulların değerlendirilmesine olanak tanımak için kullanılan araçlardır. C#, birçok farklı operatör türüne sahiptir ve bu operatörler arasında aritmetik, atama, karşılaştırma, mantıksal ve diğer türler bulunur.

Aritmetik operatörler

C# aritmetik operatörler, temel matematiksel işlemleri yapmanıza olanak tanır. Bunlar, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (), bölme (/), mod alma (%) ve artı eşit (+=), azaltma (-=), çarpma eşit (=), ve bölme eşit (/=) operatörleridir.

1 - Toplama (+): İki sayının toplamını verir. Örnek olarak..

int a = 5;
int b = 10;
int c = a + b; 
Console.WriteLine(c); // Output: 15

2 - Çıkarma (-): İki sayı arasındaki farkı verir. Örnek olarak..


int a = 20;
int b = 5;
int c = a - b; 
Console.WriteLine(c); // Output: 15

3 - Çarpma (*): İki sayının çarpımını verir. Örnek olarak..

int a = 5;
int b = 10;
int c = a * b; 
Console.WriteLine(c); // Output: 50

4 - Bölme (/): İki sayının bölümünü verir. Örnek olarak..

int a = 20;
int b = 5;
int c = a / b; 
Console.WriteLine(c); // Output: 4

5 - Mod Alma (%): İki sayının modunu (bölümünden arta kalanı) verir. Örnek olarak..

int a = 20;
int b = 6;
int c = a % b; 
Console.WriteLine(c); // Output: 2

C#'daki bu aritmetik operatörler, sayısal değerler üzerinde hızlı ve kolay matematiksel işlemler yapmanıza olanak tanır.

Atama operatörleri

C#'daki atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılır.

1 - Basit Atama (=): Değişkene değer atamak için kullanılır.

int a;
a = 10; 
Console.WriteLine(a); // Output: 10

2 - Artı Eşit (+=): Değişkenin mevcut değerini belirtilen sayı kadar arttırır. Örnek:

int a = 5;
a += 10; 
Console.WriteLine(a); // Output: 15

3 - Azaltma Eşit (-=): Değişkenin mevcut değerini belirtilen sayı kadar azaltır. Örnek:

int a = 20;
a -= 5; 
Console.WriteLine(a); // Output: 15


4 - Çarpma Eşit (*=): Değişkenin mevcut değerini belirtilen sayı ile çarpar. Örnek:

int a = 5;
a *= 10; 
Console.WriteLine(a); // Output: 50

5 - Bölme Eşit (/=): Değişkenin mevcut değerini belirtilen sayıya böler. Örnek:

int a = 20;
a /= 5; 
Console.WriteLine(a); // Output: 4

Karşılaştırma operatörleri

C#'da "karşılaştırma operatörleri", değişkenlerin veya değerlerin karşılaştırılması için kullanılır.

1 - Eşittir (==): İki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eşitse true, değilse false döndürür. Örnek:

int a = 10;
int b = 20;
bool result = (a == b); 
Console.WriteLine(result); // Output: false

2 - Eşit Değil (!=): İki değerin eşit olmadığını kontrol eder. Eşit değilse true, değilse false döndürür. Örnek:

int a = 10;
int b = 20;
bool result = (a != b); 
Console.WriteLine(result); // Output: true

3 - Büyüktür (>): İlk değerin ikinci değerden büyük olup olmadığını kontrol eder. Büyükse true, değilse false döndürür. Örnek:

int a = 10;
int b = 20;
bool result = (a > b); 
Console.WriteLine(result); // Output: false

4 - Küçüktür (<): İlk değerin ikinci değerden küçük olup olmadığını kontrol eder. Küçükse true, değilse false döndürür. Örnek:

int a = 10;
int b = 20;
bool result = (a < b); 
Console.WriteLine(result); // Output: true

5 - Büyük Eşittir (>=): İlk değerin ikinci değerden büyük veya eşit olup olmadığını kontrol eder. Büyük veya eşitse true, değilse false döndürür. Örnek:

int a = 10;
int b = 20;
bool result = (a >= b); 
Console.WriteLine(result); // Output: false

6 - Küçük Eşittir (<=): İlk değerin ikinci değerden küçük veya eşit olup olmadığını kontrol eder. Küçük veya eşitse true, değilse false döndürür. Örnek:

int a = 10;
int b = 20;
bool result = (a <= b); 
Console.WriteLine(result); // Output: true

Bu karşılaştırma operatöreleri, C# programlamada sıklıkla if, for, while gibi yapıların koşullarını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda veriler arasında sıralama yapmak, eşleşen veya eşleşmeyen verileri bulmak, veriler arasında seçim yapmak ve diğer benzer işlemler için de kullanılır.

Bu karşılaştırma operatörlerinin sonuçları bool türünde veriler üretir ve bu veriler, programın çalışmasını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, eşitse true, eşit değilse false döndüren karşılaştırma operatörleri, if yapısının koşulu olarak kullanılabilir.

Mantıksal operatörler

C# programlamada, mantıksal operatörler bir veya daha fazla ifadeyi birleştirmek veya ayrıştırmak için kullanılır. Bu operatörler, programın akışını ve verilerin değerlendirilmesini kontrol etmek için kullanılır. C#'da şu mantıksal operatörler bulunur:

1 - "&&" (ve) operatörü: Bu operatör iki ifade de doğru ise true, aksi takdirde false döndürür.

int x = 10, y = 20;
if (x == 10 && y == 20)
{
   Console.WriteLine("Both expressions are true");
}

2 - "||" (veya) operatörü: Bu operatör iki ifade de yanlış ise false, aksi takdirde true döndürür.

int x = 10, y = 20;
if (x == 10 || y == 30)
{
   Console.WriteLine("At least one expression is true");
}

3 - "!" (olumsuz) operatörü: Bu operatör ifadenin tersini döndürür. Eğer bir ifade doğru ise, olumsuz operatörün çıktısı false, aksi takdirde true olur.

int x = 10;
if (!(x == 10))
{
   Console.WriteLine("Expression is false");
}

Diğer operatörler

C# dilinde diğer operatörlerin başlıcaları şunlardır..

1 - Conditional (?:) Operatörü: Bu operatör ternary operator olarak da adlandırılır ve kısa bir if-else şeklidir. Bu operatör ifade tarafından döndürülen değere göre bir değer seçer.

int x = 10, y = 20;
int z = x > y ? x : y;
Console.WriteLine("Conditional Operator: " + z);

2 - "is" operatörü: Bu operatör belirli bir tipin belirli bir nesnenin bir alt tipi olup olmadığını kontrol eder.

object obj = new int[] { 1, 2, 3 };
if (obj is int[])
{
   Console.WriteLine("The object is an int array.");
}

3 - "as" operatörü: Bu operatör belirli bir tipi belirli bir nesnenin bir alt tipine dönüştürmek için kullanılır.

object obj = new int[] { 1, 2, 3 };
int[] arr = obj as int[];
if (arr != null)
{
   Console.WriteLine("The object is an int array.");
}

4 - "new" operatörü: Bu operatör belirli bir tipin yeni bir örneğini oluşturmak için kullanılır.

int[] arr = new int[3];
Console.WriteLine("New int array created.");


C#

İlginizi Çekebilir

C# - Namespace

C# - Alan (Field)

C# - Döngüler

C# - Kurucu ve Yıkıcı (Constructor Destructor)

C# - Değişkenler