Python - Değişkenler

Python'da bir değişken, bir veri tipini (örneğin sayı, metin veya liste) saklamak için kullanılan bir adlandırılmış konteynerdir. Değişken adı, değerini depolamak için kullanılan bir etikettir.

Değişken tanımlama

Değişken tanımlama, verilerin saklanması ve işlenmesi için kullanılan isimlendirilmiş depolama alanlarının oluşturulmasını içerir. Python programlama dilinde değişken tanımlama, bir değişken adı vermek ve bir değer atamak şeklinde yapılır.

Bir değişken adı, programın bellekte saklamasını istediğiniz verinin adıdır. Değişken adı, herhangi bir sayı veya harf karakteri kombinasyonundan oluşabilir ancak Python'da değişken adının ilk karakteri harf veya _ işareti olmalıdır.

Aşağıdaki örnek, bir değişken tanımlama işlemini göstermektedir..

isim = "Ali"
yas = 30

Bu örnekte, "isim" ve "yas" değişkenleri tanımlanmış ve "Ali" ve 30 değerleri atanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, Python'da değişken tanımlama işlemi sırasında değişken türü belirtmenize gerek yoktur. Python, değişken tipini otomatik olarak tanımlayacaktır. Ancak, eğer isterseniz değişken tipini belirtebilirsiniz.

isim: str = "Ali"
yas: int = 30

Değişken tanımlama işlemi sırasında atanacak değerin tipi, değişken tipinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı değişken üzerinde farklı veri türlerini depolamak mümkün değildir.

Değişken tanımlama, Python programlamada çok önemlidir çünkü verilerin saklanması ve işlenmesi için gereklidir. Değişken adını doğru seçmek ve atama işlemlerini doğru yapmak, programın düzgün çalışmasına katkıda bulunacaktır.

Değişken türleri

Python dilinde, değişkenler farklı veri türlerini saklamak için kullanılır. Veri türleri, verilerin bellekte saklanması ve işlenmesi için farklı formatta depolanmasına neden olur. Python, birçok farklı veri türü destekler ve bu veri türleri değişkenler üzerinde kullanılabilir.

Tam Sayı (int): Tam sayılar, sıfırdan büyük veya sıfırdan küçük tam sayıları içeren verilerdir. Tam sayılar, Python'da "int" veri tipi ile tanımlanır.

x = 10
y = -5

Ondalıklı Sayı (float): Ondalıklı sayılar, ondalık kısmı bulunan verilerdir. Ondalıklı sayılar, Python'da "float" veri tipi ile tanımlanır.

x = 3.14
y = -0.5

Metin (str): Metinler, karakter dizileri olarak tanımlanır ve çift tırnak veya tek tırnak içinde tanımlanır.

x = "Merhaba Dünya"
y = 'Python dilini öğreniyorum'

Boolean (bool): Boolean verileri, doğru (True) veya yanlış (False) değerlerini içerir. Boolean veriler, Python'da bool veri tipi ile tanımlanır.

x = True
y = False

Liste (list): Listeler, bir dizi veri içerebilir ve herhangi bir veri türünden öğeleri içerebilir. Listeler, Python'da square bracket [] kullanılarak tanımlanır.

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [6.0, 7.5, 8.2, 9.1]
z = ["Ali", "Veli", "Ayşe", "Fatma"]

Tuple (tuple): Tuple'ler, bir dizi veri içerebilir ve herhangi bir veri türünden öğeleri içerebilir. Ancak, tuple'ler değiştirilemez. Tuple'ler, Python'da parantez () kullanılarak tanımlanır.

x = (1, 2, 3, 4, 5)
y = (6.0, 7.5, 8.2, 9.1)
z = ("Ali", "Veli", "Ayşe", "Fatma")

Sözlük (dict): Sözlükler, anahtar-değer çiftleri olarak verileri saklamaya yarar. Her anahtar bir metin (str) verisi ile eşleştirilir ve her değer de herhangi bir veri türünde olabilir. Sözlükler, Python'da curly bracket {} kullanılarak tanımlanır.

x = {'isim': 'Ali', 'yaş': 30, 'meslek': 'mühendis'}
y = {1: 'bir', 2: 'iki', 3: 'üç'}

Python'da, değişken tanımlama ve veri türleri önemlidir çünkü verilerin doğru şekilde saklanması ve işlenmesi için gereklidir. Değişkenlerin veri türlerini anlamak ve doğru tanımlamak, programların daha etkili ve verimli çalışmasını sağlar.

Değişken adı kuralları

Python dilinde değişken adı kuralları, değişken adlarının belirli kurallara uymasını zorunlu kılar. Bunlar, Python'da yazılan programların okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmayı amaçlar. Aşağıdakiler bu kurallardan bazılarıdır..

  • Değişken adı alfabetik karakterler veya sayılar içerebilir, ancak sayılarla başlamaz.
  • Değişken adı en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.
  • Değişken adı içinde boşluk, tırnak veya özel karakterler bulunamaz. Bunun yerine, alt çizgi "_" kullanılır.
  • Değişken adı Python'da bir keyword (anahtar kelime) olmamalıdır. Örneğin, "for" veya "if" gibi.
  • Değişken adı Python kodu yazılırken büyük küçük harf duyarlıdır. Örneğin, "isim" ve "Isim" farklı değişkenlerdir.

Aşağıda örnek değişken adları verilmiştir..

isim = "Ali"
yas = 30
meslek = "mühendis"
_gizli_degisken = "gizli veri"
VERI_TURU = "integer"

Python dilinde, değişken adlarını doğru ve açık bir şekilde tanımlamak, programın okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırır. Ayrıca, kodun düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Değişken adı kurallarına uymak, programcılar için kodun daha kolay yazılmasını ve okunmasını sağlar.

Dinamik değişken tipi

Python dilinde, dinamik değişken tipi, değişkenin değeri veya tipi runtime sırasında değişebilir. Bu, diğer programlama dillerine göre daha esnek ve kullanışlı bir yapı sunar. Programcılar, runtime sırasında değişken tipini veya değerini değiştirebilir ve bu değişikliğin programın geri kalanını etkilemeyeceğini garanti eder.

Dinamik değişken tipi özelliği, değişken tipinin tanımlanması gerekmediği anlamına gelir. Python, değişkenin tipini runtime sırasında otomatik olarak tanımlar. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, "num" değişkeninin başlangıçta integer tipinde tanımlandığı ancak daha sonra string tipine dönüştürüldüğü görülür:

num = 10
print(type(num)) # 
num = "on beş"
print(type(num)) # 

Dinamik değişken tipi, programcılar için daha esnek bir programlama yapısı sunar. Değişken tipinin tanımlanmasına gerek kalmadan, programcılar runtime sırasında değişken tipini veya değerini değiştirebilir. Bu, programcılar için daha verimli ve kolay bir programlama deneyimi sunar.

Ayrıca, dinamik değişken tipi özelliği, veri tabanı veya kullanıcı girdileri gibi runtime sırasında değişen verileri daha kolay işleme imkanı sunar. Bu, programcılar için daha esnek ve verimli bir programlama deneyimi sunar.

Değişken atama işlemi

Python dilinde, değişken atama işlemi, değişkenlere değer atamanın temel yoludur. Değişken atama işlemi, = işareti kullanılarak yapılır. Sol taraftaki değişken, sağ taraftaki değere atanır. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, num değişkenine 10 değeri atanır.

num = 10
print(num) # 10

Değişken atama işlemi, tek seferlik atama yapmak yanı sıra, runtime sırasında değişkenin değerini değiştirmek için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, num değişkeninin değeri runtime sırasında değiştirilir..

num = 10
print(num) # 10
num = 15
print(num) # 15

Değişken atama işlemi, birden fazla değişkeni aynı anda atamak için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, num1 ve num2 değişkenlerine aynı anda değer atanır:

num1, num2 = 10, 20
print(num1) # 10
print(num2) # 20

Ayrıca, değişken atama işlemi, değişkenin değerini diğer değişkenlerden almasına izin verir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, num2 değişkeni num1 değişkeninden alır:

num1 = 10
num2 = num1
print(num2) # 10

Sonuç olarak, Python dilinde değişken atama işlemi, değişkenlere değer atamanın temel yoludur. Değişken atama işlemi, tek seferlik atama yapmak yanı sıra, runtime sırasında değişkenin değerini değiştirmek ve birden fazla değişkeni aynı anda atamak için de kullanılabilir.

Global ve yerel değişkenler

Python dilinde, global ve yerel değişkenler farklı şekillerde tanımlanır ve kullanılır. Global değişkenler, programın her yerinden erişilebilir ve değiştirilebilir. Yerel değişkenler ise, yalnızca tanımlandığı iç fonksiyon veya blokta geçerlidir ve dışarıdan erişilemez veya değiştirilemez.

Global değişken tanımlamak için, global anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, num değişkeni global bir değişkendir:

num = 10

def update_num():
  global num
  num += 5

print(num) # 10
update_num()
print(num) # 15

Yerel değişken tanımlamak için, tanımlanması istenen blok veya fonksiyon içinde tanımlanır. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, num değişkeni yerel bir değişkendir:

def update_num():
  num = 10
  num += 5
  print(num) # 15

print(num) # error

Bu, num değişkeninin sadece update_num() fonksiyonu içinde geçerli olduğunu ve dışarıdan erişilemeyeceğini veya değiştirilemeyeceğini gösterir.

Sonuç olarak, Python dilinde global ve yerel değişkenler farklı şekillerde tanımlanır ve kullanılır. Global değişkenler programın her yerinden erişilebilir ve değiştirilebilir, yerel değişkenler ise yalnızca tanımlandığı iç fonksiyon veya blokta geçerlidir ve dışarıdan erişilemez veya değiştirilemez.

Değişken referansı ve kopyalama

Python dilinde, değişken referansı ve kopyalama kavramları önemlidir. Değişken referansı, değişkenin bellekteki adresini ifade eder. Değişken kopyalama ise, bellekteki aynı veriyi içeren iki farklı değişkenin oluşturulmasıdır.

Değişken referansı, eşitliğin sağ tarafındaki değişkenin bellekteki adresini atar. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, x değişkeni y değişkenine atanır ve x ve y aynı bellekteki adresi referans eder:

x = [1, 2, 3]
y = x
print(x) # [1, 2, 3]
print(y) # [1, 2, 3]

Değişken kopyalama ise, aynı veriyi içeren iki farklı değişkenin oluşturulmasıdır. Değişken kopyalama için, "copy" modülünün "copy()" fonksiyonu kullanılabilir veya slicing yapılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, x değişkeninin bir kopyası y değişkenine atanır ve x ve y farklı bellekteki adreslere referans eder:

import copy
x = [1, 2, 3]
y = copy.copy(x)
z = x[:]
print(x) # [1, 2, 3]
print(y) # [1, 2, 3]
print(z) # [1, 2, 3]

Sonuç olarak, Python dilinde değişken referansı ve kopyalama kavramları önemlidir. Değişken referansı, değişkenin bellekteki adresini ifade eder ve değişken kopyalama ise bellekte aynı veriyi içeren iki farklı değişkenin oluşturulmasıdır. Değişken kopyalama için copy modülü veya slicing kullanılabilir.İlginizi Çekebilir

Python - Giriş

Python - Operatörler

Python - Yorum Yazma